Saturday, October 5, 2013

လင္ေယာက္်ားေသဆုံးသြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သမၼတ ေထာက္ပံ့မည္

 
အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္ဦးစီးေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ မိသားစုကို ဦးေဆာင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေထာက္ပံေၾကးေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွက မဇၩိမကုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အား တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည့္ ပြဲအၿပီးတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူမူ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒါကိုလုပ္ဖို႔ မူ၀ါဒကို တင္ထားၿပီးပါၿပီ၊ လူဦးေရ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူဖို႔လိုေနေသးလို႔ တရား၀င္ မေျပာခဲ့တာပါ။ သမၼတႀကီးကလည္း တစ္ဦးတည္း႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ မုဆိုးမေတြကို သနားတာေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးဖို႔လုပ္တာပါ” ဟု ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က ေျပာသည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ စာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူရာမွ ရရွိေသာအခ်က္မ်ားမွ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ ဦးစီးမ်ားကို အနိမ့္ဆုံး က်ပ္ေငြတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔မွစ၍ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေနေသာ စီမံကိန္း လည္း ရွိေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ယေန႔ေၾကညာခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထိုမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းတခုျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္တို႔မွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အင္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ကြန္ရက္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းအပါ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္တို႔က ပူးေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

မဟာဗ်ဴဟာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ) ပါ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားပါ အဓိကလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၁၂ခ်က္ကို အဓိက ေရးဆြဲထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူလတ္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ် ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းန္ခ်က္မ်ားအား ထိုေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ေပးေလ့ရွိၿပီး ယခု မဟာဗ်ဴဟာကိုလည္း အမ်ိဳးသမီး
ေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အဓိကဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား၊ အဖြဲ႕စည္းမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု အဆိုပါပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဒီစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတဲ့အတြက္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိကမူ၀ါဒ သံုးခုျဖစ္တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ခံမႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားနဲ႔ ေဘဂ်င္းေၾကညာစာတမ္းက ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းဧရိယာ ၁၂ ရပ္ကို အမ်ိဳးသမီး ေရးရာက အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ႕ သက္ေသပါ” ဟု ၎ ကဆိုသည္။

ထို႔အတူ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း စာခ်ဳပ္ပါအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အားအျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္
ေပၚေပါက္ လာရန္လိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေဆာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း (Anti Violence Against Women Law) ကို စတင္ေရးဆြဲေနၿပီဟု အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                             Mizzima
 
 
 

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers