Thursday, October 10, 2013

အစိုးရႏွင္႕ KIO သေဘာတူညီခ်က္(၇)ခ်က္ျဖင္႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး

 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ KIO အဖြဲ႔ ေအာက္တုိဘာ(၈)ရက္ေန႔မွ (၁၀)ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္တာကာလ ေတြ႕ဆံုမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ အေသးစိတ္က်ေသာသေဘာတူညီခ်က္၊ မူ၀ါဒ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ား ထံကသိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ(၁၀)ရက္ေန႔၌ သေဘာတူညီခ်က္(၇)ခ်က္၊ မူ၀ါဒ(၅)ခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္(၁၈)ခ်က္တို႔ကုိ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

“အမ်ားႀကီးျဖစ္တာေပါ့ အမ်ားႀကီးျဖစ္တယ္ ကြ်န္ေတာ္ဆယ္ႀကိမ္တိတိ KIO နဲ႔ေတြ႕ဆံုပြဲေတြလုိက္ခဲ့တယ္ဆယ္ႀကိမ္လံုးမွာ ဒီအႀကိမ္က အားအရဆံုးပဲ” ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲမွ ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဦးဆန္းေအာင္က ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေျပာသည္။

RCSS မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးစုိင္းလကလည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈ အမ်ားအျပားေတြ႕ရေၾကာင္း ဆုိသည္။

“တုိးတက္မႈေတြေတြ႕ရပါတယ္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာက အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္ သေဘာတူထားတဲ့အခ်က္ေတြရလာတယ္ အဲ့အခ်က္ေတြကုိလည္း ဆက္လက္ညွိဳႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာေတြရပါတယ္”
ဟု ဦးစုိင္းလက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈလတ္မွတ္ေရးထုိးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေအာက္တုိဘာလအတြင္း၌ ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပသြားရန္
KIO မွ အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ အစုိးရအဖြဲ႔က သေဘာတူခဲ့သည္။

အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း RCSS မွေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးစုိင္းလက ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာသည္။

“ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိကုိထပ္ၿပီးေတာ့တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥန႔ဲ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြ၊ က႑ေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အားလံုးဘယ္လုိပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ၾကမလဲ ဆုိတာေတြကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ သေဘာထားေတြကုိ ရယူလိုတာေၾကာင့္ ဒီပြဲကုိလုပ္ဖုိေတာင္းဆုိတာျဖစ္တယ္လုိ႔
သိရပါတယ္” ဟု ဦးစုိင္းလက ေျပာသည္။

အစုိးရအဖြ႔ဲႏွင့္ KIO အဖြဲ႔တုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ (၇)ခ်က္မွာ -

(၁) တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရဘက္မွအစီအစဥ္မ်ားအား ေပးပုိ႔ျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ KIO ဘက္မွေတာင္းဆုိထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ထိပ္သီးညီလာခံက်င္းပရန္

(၂) ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး ဆက္လက္ညိွဳႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္

(၃) ျပည္တြင္းစစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းဆံုးရြာ(၄)အားရည္ရြယ္၍ Pilot Project အျဖစ္
ညိွဳႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္

(၄) စစ္အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၾကည့္ၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ပဋိပကၡေဒသမ်ားအားလံုးအက်ဳံး
၀င္ေစမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းရန္။

(၅) ပဋိပကၡေၾကာင့္ပံုမွန္သြားလာမႈမရွိေတာ့ေသာ လမ္းမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ညိွဳႏိႈင္း၍ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားရန္

(၆) KIO အေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိဳႏိႈင္း၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆံု
မႈျပဳရန္သေဘာတူသည္။

(၇) ႏွစ္ဖက္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား ဆက္လက္ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေနာင္က်င္းပမည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးက်င္းပႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညိွဳႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ(၈)ရက္ေန႔မွ (၁၀)ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစုိးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ KIO ဘက္မွ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ေခါင္းေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ေတြးဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ကုလသမၼဂအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
အထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr.Vijay Nambiar ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ (၁၀) ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

                                                                         By ေကာင္းျမတ္ၿဖိဳး ( ျမစ္မခ )
                                                                         Myitmakha Media Group

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers